เลขที่ 1/17,1/19 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150